वाघोबाचा न्याय-Marathi Ghost | Jungle Marathi Story For Kids

पाचूवनात सगळीकडे आनंदीआनंद होता. याला कारणं तशी अनेक होती. एक तर पाचूवन’ नेहमी हिरवंगार असे. फळाफुलांनी लदबदलेलं असे. उंच झाडी, दाट झाडी, विरळ गवत, दाट गवत, मोकळं मैदान, मोठ्ठा तलाव… एक ना दोन… प्राण्यांना उपयुक्त अशा कितीतरी गोष्टी त्या वना होत्या. त्यामुळे छोटे प्राणी कोवळं कोवळं गवत खाऊन दाट गवतात अगदी मजेत खेळायचे. त्यांना हिंस्र … Read more

गुहेतलं गूढ-Marathi Ghost | Jungle Marathi Story For Kids

jungle marathi story cave

गेले दहा दिवस वसंतवनात एकाच गोष्टीची चर्चा होत होती आणि ती म्हणजे गुहेतल्या गूढ कोड्यांची. वसंतवनातले सगळे प्राणी हैराण झाले होते. सिंहमहाराजांना तर रात्र-रात्र झोप येत नव्हती, पण करणार काय? गुहेतल्या त्या विचित्र कोड्यांची उत्तरं कुणालाच देता येत नव्हती… मार्ग सापडत नव्हता… राज्यात हुशार प्राणी नव्हते असं नव्हतं… पण जे काही दहा-बारा हुशार प्राणी होते… … Read more